ZVSB

Zwemvereniging Samen Beter

Gedragsregels


Gedragsregels

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden van de vereniging, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn/worden gebracht bij aanmelding. Dat geldt voor de actieve leden, maar ook voor bestuursleden, instructieleden en vrijwilligers binnen de vereniging. Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn/worden gebracht van de gedragsregels bij aanmelding van hun kind. De gedragsregels moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). En tot slot, wat gebeurt er als leden zich niet aan de gedragsregels houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

Artikel 1 lid 1 - Algemene omgangsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor onze normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de lessen. Hieronder volgen eerst een aantal algemene regels, die van toepassing zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?

Naast de hiervoor genoemde algemene regels vraagt het bestuur allereerst aandacht voor de omgangsregels, die wij van toepassing vinden binnen de vereniging. Dit richt zich vooral op de leerlingen. Daarna wordt ingegaan op de gedragsregels voor instructieleden binnen de vereniging om aansluitend in te gaan op aandachtspunten voor ouders/verzorgers van de leerlingen. Tot slot geven we de gewenste gedragingen aan voor het zwembad, waarin we onze lessen beoefenen, gaan we in op sancties en wijzen we op de mogelijkheid voor hulp in die situaties, waarbij het niet goed is gegaan.

Artikel 1 lid 2 - Instructieleden

De omgang tussen instructieleden en de leerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden en bij mensen met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en het zwemonderwijs in het algemeen te behouden.

De verenigingen NZR en ENVOZ nemen seksuele intimidatie serieus. Daartoe zijn gedragsregels voor opgesteld. De zwemvereniging Samen Beter neemt deze regels over in de gedragsregels. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie leerling en instructieleden te voorkomen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van instructieleden en leerlingen in concrete situaties. Hieronder vindt u de gedragsregels.

Artikel 1 lid 3 - Ouders/verzorgers

Het bestuur van de zwemvereniging Samen Beter vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsregels en deze te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende.

Artikel 1 lid 4 - In en rond het zwembad

De zwemvereniging Samen Beter (en daarmee haar leden) is gebruiker van het gemeente zwembad De Waterthor. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade) kosten in rekening moeten worden gebracht. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

Artikel 2 - Richtlijnen gebruik sociale netwerken

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, enz., enz. en de wat minder bekende varianten daarop. De hoofdregel is dat het gedrag van leden van Samen Beter op sociale media niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

Artikel 3 - Sancties

Bij het niet naleven van de gedragsregels kunnen sancties worden opgelegd. De escalatieladder die daarbij wordt gehanteerd loopt via het instructielid als eerste aanspreekpunt via de badcoördinator naar het bestuur. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor een aantal lessen en/of een bepaalde periode. In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan. Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

De te volgen procedure is als volgt:
Het instructielid, de badcoördinator, leerling(en) en/of betrokken ouder/verzorger stelt het bestuur (schriftelijk via de mail) in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij een instructielid en/of de badcoördinator direct tot het verwijderen van de leerling van de les is overgegaan, dient achteraf schriftelijk (brief of mail) melding hiervan te worden gemaakt bij het bestuur. Dit om de situatie vast te leggen. In elk geval van misdraging pleegt het bestuur zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen. Het bestuurslid dat de melding heeft ontvangen, bespreekt tijdens de vergadering de overtreding met het bestuur, waarbij alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, instructielid, leerling en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing of als uiterste middel een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering tot statutaire opzegging van het lidmaatschap.