ZVSB

Zwemvereniging Samen Beter

Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Zwemvereniging Samen Beter, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 8 maart 2018 en is gevestigd te Den Haag
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte op 8 maart 2018.

Artikel 2 - Leden

 1. De vereniging bestaat uit:
  • junioren
  • senioren
  • ereleden
 2. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
 2. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4 - Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. De eenmalige kosten voor de aanmelding van leden (inschrijvingskosten) worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij aanvang van de eerste zwemles na oproep en bij inlevering van het volledig ingevulde en getekende aanmeldingsformulier contant te worden voldaan.

Artikel 5 - Gedragsregels

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden van de vereniging, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn/worden gebracht bij aanmelding. Dat geldt voor de actieve leden, maar ook voor bestuursleden, instructieleden en vrijwilligers binnen de vereniging. Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn/worden gebracht van de gedragsregels bij aanmelding van hun kind. De gedragsregels moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). En tot slot, wat gebeurt er als leden zich niet aan de gedragsregels houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

Artikel 5 lid 1 - Algemene omgangsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor onze normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de lessen. Hieronder volgen eerst een aantal algemene regels, die van toepassing zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?

Naast de hiervoor genoemde algemene regels vraagt het bestuur allereerst aandacht voor de omgangsregels, die wij van toepassing vinden binnen de vereniging. Dit richt zich vooral op de leerlingen. Daarna wordt ingegaan op de gedragsregels voor instructieleden binnen de vereniging om aansluitend in te gaan op aandachtspunten voor ouders/verzorgers van de leerlingen. Tot slot geven we de gewenste gedragingen aan voor de omgeving, waarin we onze lessen beoefenen, gaan we in op sancties en wijzen we op de mogelijkheid voor hulp in die situaties, waarbij het niet goed is gegaan.

Artikel 5 lid 2 - Instructieleden

De omgang tussen instructieleden en de leerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden en bij mensen met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en het zwemonderwijs in het algemeen te behouden.

De verenigingen NZR en ENVOZ nemen seksuele intimidatie serieus. Daartoe zijn gedragsregels voor opgesteld. De zwemvereniging Samen Beter neemt deze regels over in de gedragsregels. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie leerling en instructieleden te voorkomen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van instructieleden en leerlingen in concrete situaties. Hieronder vindt u de gedragsregels.

Artikel 5 lid 3 - Ouders/verzorgers

Het bestuur van de zwemvereniging Samen Beter vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsregels en deze te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende.

Artikel 5 lid 4 - In en rond het zwembad

De zwemvereniging Samen Beter (en daarmee haar leden) is gebruiker van het gemeente zwembad De Waterthor. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade) kosten in rekening moeten worden gebracht. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

Artikel 6 - Richtlijnen gebruik sociale netwerken

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, enz., enz. en de wat minder bekende varianten daarop. De hoofdregel is dat het gedrag van leden van Samen Beter op sociale media niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

Artikel 7 - Sancties

Bij het niet naleven van de gedragsregels kunnen sancties worden opgelegd. De escalatieladder die daarbij wordt gehanteerd loopt via het instructielid als eerste aanspreekpunt via de badcoördinator naar het bestuur. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor een aantal lessen en/of een bepaalde periode. In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan. Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

De te volgen procedure is als volgt:
Het instructielid, de badcoördinator, leerling(en) en/of betrokken ouder/verzorger stelt het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij een instructielid en/of de badcoördinator direct tot het verwijderen van de leerling van de les is overgegaan, dient achteraf schriftelijk (brief of mail) melding hiervan te worden gemaakt bij het bestuur. Dit om de situatie vast te leggen. In elk geval van misdraging pleegt het bestuur zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen. Het bestuurslid dat de melding heeft ontvangen, bespreekt tijdens de vergadering de overtreding met het bestuur, waarbij alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, instructielid, leerling en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing of als uiterste middel een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering tot statutaire opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 8 - Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Aan de bestuursleden wordt per kwartaal een onkostenvergoeding verstrekt. Bij verhoging van meer dan 10% dient goedkeuring door de Algemene ledenvergadering te worden verkregen.
 3. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 4. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen.
 5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 9 - Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 10 - Bestuursverkiezing

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder tekenen door tenminste tien (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 11 - Kascommissie

 1. Conform artikel 13 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 12 - Overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan.
 2. Er is in principe één vaste commissie te weten: Technische commissie.
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 13 - Contributie

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een maandelijkse contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Het lidmaatschap zal eindigen na ontvangst van een schriftelijke opzegging bij het bestuur. De minimale opzegtermijn is één maand.

Artikel 14 - Onkostenvergoedingen instructieleden

Het bestuur is bevoegd om aan de instructieleden maandelijks een onkostenvergoeding te verstrekken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen junior en senior instructieleden en is afhankelijk van ervaring en opleiding.

Artikel 15 - De zwemzaal

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de zwemzaal aanwezig.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. De vereniging zal voor het bestuur en de instructieleden een verzekering afsluiten waarmee mogelijke aanspraken als gevolg van letsel ontstaan tijdens de zwemlessen afgedekt worden. Uitzondering zijn die incidenten waarbij sprake is van grove nalatigheid.

Artikel 17 - Representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 1. huwelijk van een lid;
 2. geboorte zoon/dochter van een lid:
 3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 4 weken ziekteduur;
 4. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 7. bij het 12 12, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 18 - Het clubblad

Het clubblad verschijnt vier keer per jaar. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. De pers- en propagandacommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad.

Artikel 19 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 20 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het plaatsen van het reglement op de website van ZVSB.

Aldus vastgesteld bij de oprichting van de zwemvereniging op 8 maart 2018 door de oprichtende bestuursleden.

Het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:    De secretaris:    De Penningmeester: